Rensning af spildevand

Ring til os & hør mere

Rensning af spildevand

En hjælp til de naturlige vandløb

Har du som grundejer modtaget et påbud om forbedret rensning af dit spildevand, er der flere forskellige løsninger afhængig af de rensekrav du som grundejer er blevet stillet overfor.

Det er vigtigt at vi renser vores spildevand for at skåne vores miljø mest muligt. Mindre forsamlinger af huse og byer er allerede tilsluttet det offentlige spildevandssystem men der er stadig rigtig mange landejendomme som ikke er og de bliver nu pålagt at tilslutte sig det offentlige system eller få lavet sin egen løsning til rensning af spildevand.

Vi kan være behjælpelige med at finde den løsning som passer lige nøjagtigt dit behov, da det kan være en stor omgang selv at sætte sig ind de forskellige renseklasser og hvad der ellers hører til af regler og retningslinjer for de enkelte systemer.

Vi er godkendt hos sikkerhedsstyrelsen

Vi er godkendt hos sikkerhedsstyrelsen inden for kloakering og kloakarbejde, så du er sikker på vores ydelser er af højeste kvalitet

Sikkerhedsstyrelsen_logo

Spildevandsrensning - renseklasser & forhold

Renseklasser

Der er tale om fire forskellige renseklasser:

O: Reduktion af organisk stof
OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
Vi udfører alle former for renseanlæg til åbenland kloakering.

De forskellige forhold

Inden du som grundejer beslutter for typen af anlæg er det nødvendigt at gøre sig en række overvejelser om:

  • Miljømæssige forhold
  • Økonomiske forhold
  • Driftmæssige forhold

Kontakt os gerne og vi tager en uforpligtende snak med dig om de forskellige forhold.

Renseklasser, uddybet:

Et lukket pileanlæg er konstrueret sådan at spildevandet holdes inde så piltræerne forbruger al vandet og det derved ikke siver ned i jorden. Anlægget skal dimensioneres korrekt i forhold til spildevands- og nedbørsmængden for den aktuelle husstand. Pileanlæg er relativ pladskrævende med et areal på 200-400 m2. Der skal påregnes høst af pil hvert 3. år.

I et åbent pileanlæg anvendes der ingen membran og derved siver al det spildevand ned i undergrunden, som ikke når at blive optaget af piltræerne.
Anlægget skal dimensioneres korrekt i forhold til spildevands- og nedbørsmængden for den aktuelle husstand. Pileanlæg er relativ pladskrævende med et areal på 200-400 m2. Der skal påregnes høst af pil hvert 3. år.

Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstak, en fordelerbrønd og mindst 2 sivestrenge. Disse sivestrenge skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundsforhold. Normalen er et anlæg bestående af 2 sivestrenge på hver 15 meter. Flere parametre kan være afgørende for at der ikke kan etableres nedsivningsanlæg på ejendommen. Dette indebære jordbundsforhold, høj grundvandsstand og afstanden til f.eks. drikkevands- og markvandingsboringer.

Et minirenseanlæg kan findes til samtlige renseklasser, de skal dog være typegodkendt. De fungerer ligesom de store renseanlæg og det rensede vand ledes til vandløb, som er vandførende hele året, eller til nedsivning via dræn. Der skal foretages serviceeftersyn mindst 1 gang om året.

Et sandfilteranlæg laves sådan at der også her udgraves et bassin men her får spildevandet lov til at løbe ned igennem et sandlag som renser spildevandet. Under dette lag vil det rensede vand blive ledt ud til vandløb eller dræn. Dette anlæg laves både med og uden fast bund.

Et beplantet filteranlæg er et lukket anlæg, det er foret med en tæt dug i bunden. Her lægges så specielt filtersand i, hvor spildevandet får lov til at løbe igennem over 2 omgange, førend det ledes ud i vandløb eller dræn. På toppen lægges træflis ud og der plantes tagrør og evt. gul iris. Dette anlæg må ikke kunne tørre ud.

Spildevandet her renses ved at sive gennem et grusfilter beplantet med tagrør. Selve anlægget er lukket med en tæt membran så der ikke siver spildevand ud men heller ikke kommer grundvand ind. Det rensede vand ledes videre ud til et vandløb eller dræn. Et rodzoneanlæg er ikke det samme som et pileanlæg.

Starten på et bassin til et pileanlæg
Et minirenseanlæg
Faskiner er lagt klar.
Tidligere
Næste